Trane & Co.

Målrettet hjælp

En væsentlig faktor for et givende samarbejde er den tillidsfulde relation. Vi vil derfor altid have indledende dialog med borgeren og dennes sagsbehandler.

Dialogen tager afsæt i de akter vi har modtaget, herunder den diagnostiske udredning og den af sagsbehandler udarbejdede handleplan.

Vi spørger ind til borgerens egen opfattelse af støttebehovet og præsenterer de overvejelser vi på forhånd har gjort os. Vores udgangspunkt er derfor hver gang borgerens individuelle udfordringer og behov.

Hos Trane & Co. yder vi støtte indenfor 3 hovedområder.

Hvert område kræver sine pædagogiske overvejelser og sætter fokus på elementer i hverdagen som borgeren skal kunne navigere i.

De 3 hovedområder er:

Almindelig dagligdags levevis (ADL)
Med almindelig dagligdags levevis refereres til det man også kan kalde daglig husholdning og egenomsorg. Det vil sige opgaver i hjemmet såsom:
• Økonomi
• Indkøb
• Oprydning
• Rengøring
• Madlavning
• Medicinhåndtering
• Bad
• Tandbørstning og
• Barbering.

Vi yder støtte til at systematisere og strukturere i det omfang som det vurderes nødvendigt for at borgeren kan overkomme sin hverdag.

Krav fra omverdenen
Med krav fra omverdenen refererer vi til de forpligtelser borgeren har udenfor hjemmet, det kan typisk være:

• Uddannelse
• Beskæftigelse
• Hjælp til at læse og forstå breve og henvendelser fra offentlige myndigheder.
• Møder med sagsbehandler og lignende.

 

Psykosociale udfordringer
Psykosociale udfordringer kan optræde på mange forskellige måder, men har som et gennemgående træk, at de hæmmer borgeren i at få dækket basale menneskelige behov for kontakt til andre. Det kan øge risikoen for isolation og deraf afledte psykiske lidelser som angst, depression, psykoser og selvmordstanker.

Vi arbejder grundlæggende med 2 grundudfordringer:

Genopbygning af sundt selvbillede
Målgruppen er ofte hæmmede i deres forståelse af egne kvaliteter. De har et reduceret selvbillede og kommer derfor ofte til enten at tage omgivelsernes kritik på sig så der ikke er plads til noget positivt, eller, de modsætter sig omgivelsernes forsøg på at præge deres selvforståelse i en grad, så de benægter overhovedet at have en diagnose.

Træning af empati
Dette tager afsæt i en psykoterapeutisk forståelsesramme, der ikke normalt indgår som en vigtig strategi indenfor autismepædagogik. Grunden til at vi finder det hensigtsmæssigt er, at den traditionelle forståelse af empati indenfor autismepædagogikken har et snævert afsæt i empati som evnen til rent kognitivt at aflæse sine medmennesker og ikke i tilstrækkelig grad som et affektiv - kognitiv fænomen. Den sidste tilgang er dog nødvendig når vi arbejder med mennesker med en tilknytningsforstyrrelse, hvor en evt. manglende orientering mod andre kan skyldes tidligt opståede affektive eller emotionelle barriere i den enkelte selv