Trane & Co.

Støtte

Støtten kan efter individuel vurdering opdeles i 3 kategorier:

Støtte til forebyggelse
For målgruppen gælder det ofte, at forandringer i hverdagen er så belastende at det kan medføre tab eller nedsættelse af såvel sociale kompetencer som praktiske færdigheder. Ved forandringer (som for eksempel at flytte hjemmefra, nyt arbejde/uddannelse, ny kontaktperson og lignende) er der derfor ofte risiko for tab og nedsættelse af funktionsevnen. I disse situationer samarbejder vi målrettet med borgeren på at forebygge både fysisk og social funktionsnedsættelse ved løbende at have fokus på:
1. vedligeholdelse og overførelse af praktiske færdigheder fra en kontekst til en anden
2. at forhindre social isolation og psykisk mistrivsel ved fast kontakt til vejleder (og mulighed for kontakt til rådighedsvagt ved behov).
Kompenserende støtte
Behov for kompenserende støtte kan skyldes at borgerens kognitive funktionsniveau vanskeliggør selvstændig udførelse af visse opgaver i hverdagen. Her henvises til diagnostisk udredning. Der kan f.eks. være tale om nedsat evne til at planlægge som følge af ASF, eller nedsat evne til at gennemføre planlagte opgaver på grund af opmærksomhedsforstyrrelse. Behovet er ikke nødvendigvis permanent. Der kan opstå et midlertidigt behov for kompenserende støtte som følge af psykiske belastninger hos borgeren, for eksempel angst eller stresstilstande. Intensiteten af disse belastninger kan varierer i styrke og borgeren vil i perioder måske ikke selv være i stand til at varetage egne behov og selvstændigt komme gennem hverdagen.
Støtte til udvikling
Borgere med ASF-diagnose har ofte et udviklingspotentiale, der kræver en tilpasset pædagogisk tilgang for at kunne udfolde sig. Hos Trane & Co. arbejder vi med individuelt tilrettelagte forløb baseret på medinddragelse og samarbejde.